VIDEO32: 2832: 28 Trả lại sức khỏe: Con đường phía trước với nhà dịch tễ học Tiến sĩ Michael Osterholm Trả lại sức khỏe Meg Tirrell của CNBC phỏng vấn nhà dịch tễ học Tiến sĩ Michael Osterholm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh Truyền nhiễm, về chặng đường dài nhiều năm phía trước trong cuộc chiến chống COVID- 19, điều gì đang cản trở quá trình thử nghiệm rộng rãi, và làm thế nào và khi nào chúng ta có thể mở cửa lại đất nước.
đi đến macbook pro nha
xem thêm điện thoại
xem thêm thời sự